در حال بارگزاری....
دانلود

علی قمصری در پروژه ی ریشه های قدیمی، برگ های نو

هژار زهاوی
امام یار حسنف
تاد اسنیر: درام کیت
لوئیس درنته: باس
علی قمصری: تار
ارتان تاکین: بالابان