در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش روش ساخت انمییشن به وسیله نرم افزار هودینی با تاخیر زمانی Houdini

در این آموزش سعی شده است که روش پیاده سازی و متحرک سازی اشیاء با تاخیر زمانی معرفی و به صورت یک نمونه آموزشی مطرح گردد.
برای آشنایی با این آموزش به سایت www.dfm.ir مراجعه فرمایید.