در حال بارگزاری....
دانلود

دنیامو*

تقدیم به آرش،زهیرهلینا...:(بچه چرا میخواین برین لطفا بمونین:((
*ساکنان ساحل صدای امواج را نمیفهمند...
چه تلخ است قصه ی عادت

*نرسیده به بعضی خاطرات باید نوشت: "آهسته بیاد آورید....خطر سقوط اشک" :(