در حال بارگزاری....
دانلود

رفتن به روی تخت و تمرین روی تخت در بیماران ضایعات نخاعی

تمرین و ورزش و حرکت دادن پاها و دستها در بیماران ضایعات نخاعی با استفاده از وسایل ساده روی تخت