در حال بارگزاری....
دانلود

آقایان خادم و قنبری درجشنواره ورزشی دبیرستان سلام تجریش

مصاحبه با آقای خادم معاون وزیر ورزش وجوانان و آقای قنبری ریاست دبیرستان سلام تجریش در جشنواره ورزشی دبیرستان سلام تجریش در سال 1393