در حال بارگزاری....
دانلود

وریرم جان عمو سنَ قربان عمو ...

مراسم هفتگی ۱ تیرما ۱۳۹۴ - هیئت قاسمیّه

مداحی آقای نورعلی صفری آذر
ضبط شده توسط روابط عمومی هیئت قاسمیّه

***

بازنشر توسط : پایگاه مجازی قاسمیّه
آدرس پایگاه : Gasemie-ilkhichi.ir
سامانه دریافت پیام کوتاه : 09147561443