در حال بارگزاری....
دانلود

سیستم تمرکز صدا یا نویز گیری صدا های پراکنده(کیفیت HD)

این سیستم قابلیت دور کردن صدا های حواس پرت کن را دارد به طوری که در صورت شنیدن صدا های به مورد آنها را دفع می کند از جمله کارایی آن به این صورت است--اگر شما خودتان را در میادین نبرد فرض کنید صدا های زیادی را می شنوید اما مهمترین صدا که باید گوش به فرمان آن باشید صدا های فرماندهتان است از این رو در زمان تیراندازی که صدای زیادی تولید می کند همچنین انفجار بمب و غیره توسط این سیستم دفع می شود.........