در حال بارگزاری....
دانلود

گوشه ای کوچک از فجایع و کشتار انسانها در فتوحات زمان عمر(فتوحات خلفا)

واقعا نمیدانم کسانی که فتوحات را افتخاری برای اسلام میدانند چه جوابی برای اینهمه فجایع و کشتار دارند و اینکه امروزه اسلام را دین خشونت و شمشیر میدانند بخاطر همین کشتارهای بیدلیل