در حال بارگزاری....
دانلود

ترک سیگار-رفیق سیگاری

برای ترک سیگار باید از رفقای سیگاری هم فاصله گرفت.مگر انها هم سیگار را ترک کنند-اطرافیان سیگاری فرد شخص را در اقدام خود دچار تردید و وسوسه می کنند.