در حال بارگزاری....
دانلود

تمرین سخت خلبان اف 16

تمرین برای عادی شدن فشار جی بر بدن خلبان.تعرق زیاد و گرم شدن بدن همچنین مشکل تنفسی در حین تمرین مشخص است، که خلبان باید به آنها عادت کند