در حال بارگزاری....
دانلود

کتیبه ی خشایارشاه تخت جمشید خدای بزرگ است اهورامزدا

خشایارشاه میفرمایند:
خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را...
که مردم را آفرید و شادی را برای مردم...
که خسابارشاه را شاه کرد... یکی شاه از بسیاری
یگانه فرماندار از بسیاری....
منم خشایارشاه ، شاه شاهان،شاه بزرگ شاه کشورهای دارای همه گونه مردم
شاه در این زمین بزرگ دور و دراز پسر داریوش شاه هخامنشی