در حال بارگزاری....
دانلود

حرف های شنیدنی سودابه شادمان درباره ستایش تاجیک

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست / درغنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست .سودابه شادمان مجری تلویزیون به بیان عاشقانه ترین صحبت ها را دروصف ستایش تاجیک برروی استیج پرداخت وگفت : ستایش تاجیک دل بزرگی دارد و درروزگاری که عده ای ازدیگران برای رسیدن به اهدافشان پله میسازند ولی ستایش تاجیک خوشبختی و موفقیت را برای نه تنها خودش بلکه برای تمام بندگان خدا میخواد.