در حال بارگزاری....

غزل خوندن جواد یساری در چهلم فرزندش در کنار حمید مهدوی

غزل خوندن جواد یساری در چهلم فرزندش در کنار حمید مهدوی ناصر پاشایی .عباس قادری.استاد بهلولی.ایرانمنش احمد نجفی


1 بهمن 96