در حال بارگزاری....
دانلود

آقاسی:قوم به حج رفته به حج رفته اند / بی تو در این وادی کج رفته اند

قوم به حج رفته به حج رفته اند / بی تو در این وادی کج رفته اند / کعبه تویی کعبه به جز سنگ نیست / آینه ای مثل تو بی رنگ نیست / آینه ی رهگذر صوفیان / سنگ نسوز گذر کوفیان / کوفه دم از مهر و وفا می زدند / شام تو را سنگ جفا می زدند / کوفه اگر آینه ات را شکست / شام از این واقعه طرفی نبست / کوفه اگر تیغ و تبر زین شود / شام اگر یکسره آزین شود / مرگ اگر اسب مرا زین کند / خون مرا تیغ تو تضمین کند / آتیش پرهیز نبرد مرا / تیغ اجل نیز نبرد مرا / بی سر و سامان توام یا حسین / دست به دامان توام یا حسین / جان علی سلسله بندم