در حال بارگزاری....
دانلود

Farzad Farzin ................ Bargard

√°غََمْْگینََمْ°√


√°هََمْْانََنْْدِ دَلْْقََکی

ْ کِِه رویِ صََحْْنَِه

چِِشْْمِِشْ بِِه

عِِشْْقِِشْ اُفْْتْْادْ کِِه

با مََعشْْوقََشْ بِِه او

میْْخَنْْدیْْدَنْْد...ْ