در حال بارگزاری....
دانلود

اثبات علمی وجود خدا در غرب تا چه حد آزاد است؟

مستند Expelled در مورد اثبات علمی وجود خداوند و موانع آن در غرب به بحث می پردازد و با داشمندانی که به دلیل مخالفت با دیدگاه تکامل داروین از کار بیکار شده و در لیست سیاه قرار گرفته اند گفتگو می کند. نظریه طراحی هوشمند توسط عده ای دانشمند داروینیست مورد انکار قرار می گیرد و همچنان نظریه تکامل داروین مبنای ادامه کار محققان در نظر گرفته می شود. البته بنده اعتقاد ندارم که نظریه داروین وجود خدا را انکار می کند اما از نقص آن سوء استفاده های زیادی شده است که ترویج بی دینی از جمله آن است.