در حال بارگزاری....
دانلود

تشخیص انواع عسل های طبیعی کوهی

عسل طبیعی انواعی دارد مانند:
عسل طبیعی کنار یا عسل السدر عربی ،
عسل طبیعی چندگیاه ،
عسل طبیعی گون گزانگبین ،
عسل طبیعی شوید ،
عسل طبیعی گلنگار یا یونجه کوهی ،
عسل طبیعی بهارنارنج ،
عسل طبیعی گشنیز ،
عسل طبیعی آویشن ،
عسل طبیعی گون ،
عسل طبیعی اوکالیپتوس ،
عسل طبیعی مرکبات ،

با شناخت این نوع عسل ها می توان عسل طبیعی را از عسل تقلبی و جعلی شناسایی کرد و عسل طبیعی خرید