در حال بارگزاری....
دانلود

نکات مهم در جلسه مذاکره

نیما کیمیایی در کارگاه مذاکره و زبان بدن ، در خانه کیفیت ایرانیان به توضیح چند نکته مهم در مذاکره پرداخت.


10 مرداد 96