در حال بارگزاری....
دانلود

اثبات حقانیت امیر المومنین با کتب اهل تسنن

اهل سنت و کتابهاشون با این که اکثرا بی سند هستند امام علی را به عنوان جانشین پیامبر قبول دارند ولی باز هم قبول نمیکنند و حق خوری میکنند