در حال بارگزاری....
دانلود

زندگی مسالمت آمیز مردم با آتشفشان فعال شده در جنوب ژاپن

فعال شدن آتشفشانی در جنوب ژاپن سبب نگرانی اهالی شده است .
خاکستراین آتش فشان که درمنطقه ساکوراجیما قرار دارد ،تمامی منازل و خیابانهای شهر کاگوشیما را پوشانده است .آتش فشان مذکور امسال بیش از 600 بار فعال شده انتظار می رود این روند همچنان ادامه یابد. احتمال فعالیت کامل این آتش فشان محتمل است اما مردم ترجیح می دهند به زندگی عادی شان ادامه دهند.