در حال بارگزاری....
دانلود

رانش زمین و اتفاقات طبیعی و فرو رفتن ماشین ها در زمین

رانش زمین و اتفاقات طبیعی و فرو رفتن ماشین ها در زمین به علت بارندگی و حوادث طبیعی
دهن باز کردن زمین و افتادن ماشین ها در داخل زمین و اتفاقات طبیعی مانند== سیل _طوفان_زلزله_رانش زمین


12 شهریور 98
مطالب پیشنهادی