در حال بارگزاری....
دانلود

کویته: ادامه تحصن در دومین روز در علمدار رود کویته پاکستان.

کویته: ادامه تحصن در دومین روز در علمدار رود کویته پاکستان.
ادامه سخنان آقای اسدی در دومین روز تحصن واقع در علمدار رود کویته پاکستان.