در حال بارگزاری....
دانلود

بخشی از سمینار انسان 2020

سمینار انسان 2020 در روز 5 شنبه 14 اسفندماه در جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف برگزار شد و در آن محمد پیام بهرام پور و سعید محمدی به سخنرانی پرداختند.

برای توضیحات بیشتر در اینترنت جست و جو کنید، انسان 2020