در حال بارگزاری....
دانلود

روانشناسی رنگ ها (بخش پایانی)

دکتر مجد روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد روانشناسی رنگ ها صحبت می کند
روانشناسی رنگ
رابطه عاطفه و انتخاب رنگ