در حال بارگزاری....
دانلود

مستند کوتاه دوطرف یک جاده

سلام.این مستند کوتاه به لطف خدا در تابستان 1392 تهیه شده و مربوط به محرومیت مردم در منطقه ای که بنیاد مستضعفان در آن زمین فراوانی دارد، می شود.
این را به اذن خدا ساختم تا بلکه کمکی باشد به محرومیت زدایی مردم روستای حجت آباد سربیشه و مناطق اطراف