در حال بارگزاری....
دانلود

گذشته ها گذشته! مذاکره با آمریکا

درباره ی توافق نامه ی الجزایر...... آمریکا در عمل به تعهداتش پیشینه ی خوبی ندارد. نمیتوان مطمئن بود اینبار به تعهداتش عمل کند.....آمریکا.دروغگوی بزرگ.روباه بزرگ...