در حال بارگزاری....
دانلود

واحد سیار کاروان فرهنگ ایران همنوا با عاشوریان

واحد سیار تلویزیونی کاروان فرهنگ ایران با پوشش زنده تصویری تجمعات عاشورائیان از چند نقطه و پخش زنده از شبکه های یک، دو، سه، خبر و شما همنوا با عزاداران حسینی بود