در حال بارگزاری....
دانلود

امین رستمی....بارون...

سخن عاشقانه گفتن...دلیل عشق نیست...عاشق کم است...سخن عاشقانه فراوان...عشق عادت نیست...عادت همه چیز را ویران می کند...ازجمله عظمت دوست داشتن را...از شباهت به تکرار می رسیم...ازتکرار به عادت...از عادت به بیهودگی...از بیهودگی به خستگی و نفرت..