در حال بارگزاری....
دانلود

بارش برف و خوشحالی دانش آموزان دبستان میعاد ناحیه 4

اولین برف زمستانی سال 94 دانش آموزان دبستان را شوق زده کرده و آنها با شادی و خوشحالی مشغول برف بازی شدند.آرزومندیم این خوشحالی برای همه بچه های جهان باشد .احمدپور مدیر آموزشگاه