در حال بارگزاری....
دانلود

روش های جذب مشتری .مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری مداری

کتاب صوتی مشتریان دوآتشه
همه سازمان‏های موفق به طور مشترک بر یک موضوع تمرکز دارند: مشتریان.
صرف‏نظر از اینکه افراد مشغول تجارت باشند یا کار آزاد موفقیت فقط و فقط به سراغ کسانی می‏آید که مهمترین دلمشغولی‏شان، توجه به مشتریان است. مشخص کردن، کشف کردن، و ارائه کردن، راهنمای اصلی شما در ایجاد مشتریان دو‎آتشه خواهند بود.
شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی
www.shadenco.com 66196080