در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه ،زره پوشی مسلم توسط استاد تقی زاده و با هنر نمایی سعیئ نبیی

زره پوشی بسیار زیبا از استاد تقی زاده با نوازندگی استاد سعید نبءی