در حال بارگزاری....
دانلود

خودروهای تولید داخل | 17-01-89

به چند دلیل با این طرح {دو فوریتی} که تعدادی از همکاران و دوستان با عجله طراحی و تقدیم هیئت رئیسه کردند مخالفت دارم.
بیش از چهل سال است که صنعت خودروسازی ملی ضرر می دهد و همواره متکی به کمک های دولتی است. این نوزاد علیرغم چهل سال عمر هنوز نمی تواند روی پای خودش بایستد. و این ضرر و خسارت به منابع کشور است.
حمایت از تولید کننده یک وجه قضیه است اما حمایت از مصرف کننده را در نظر نمی گیریم!