در حال بارگزاری....
دانلود

توری ایمنی .توری حفاظت فردی

توری های ایمنی که در زیر منطقه کاری نصب شده اند ، فاصله سقوط فرد را کاهش می دهند.
توری های ایمنی طوری طراحی شده اند که انرژی حاصل از سقوط را جذب و احتمال آسیب را دیدن شخص را به حداقل میرساند
توری های ایمنی به افراد اجازه کار در ارتفاع بالا بدون اینکه حرکت آنها را محدود کند میدهد