در حال بارگزاری....
دانلود

سرود زیبای ماموستا کریکار برای (کورد و کوردستان عزیزم)

این شعرماموستاکریکارکه باصوت واوازخودش است مضمونش این است که سالهاست من را از وطن خود دور کرده اند بدون اینکه مرتکب قتل وجرمی شده باشم و بدون اینکه به کسی ضرر رسانده باشم تنهاجرم من اینه که میگم فقط الله رابپرستیدوعقل وفکرخودرابکار ببریدوبنده واسیرهیچ کس دیگری نشویدجز الله وظلم راقبول نکنید.....