در حال بارگزاری....
دانلود

پدیده ی کرونا

در اثر یونیزه شدن هوا در اطراف کابل های انتقال رخ میدهد.