در حال بارگزاری....
دانلود

سوال هوشی جالب مثلث

یک سوال هوشی بسیار جالب

در شکل زیر چند مثلث می بینید؟؟؟؟

فراسوی علم
www.cityriazi.ir