در حال بارگزاری....
دانلود

جدال پلنگ با تمساح و پیروزی تمساح.بسیار دیدنی

پلنگ گرسنه ای در حال خوردن لاشه بی جان گرازی است که ناگهان سر و کله یک تمساح 4 متری پیدا می شود.پلنگ با وجود ترس زیاد از تمساح خوراکش را رها نمیکند ولی تمساح ترسناک تر از آن است که یک پلنگ حریف آن شود و با حمله به پلنگ خیلی زود لاشه را تصاحب می کند.در ادامه می بینیم که تعداد تمساح ها بیشتر می شود و چند پلنگ دیگر نیز به میدان می آیند و جنگ آغاز می شود و در پایان این تمساح های گرسنه و ستبر پوست هستند که پیروز میدان می شوند و پلنگ ها فرار را بر قرار ترجیح می دهند.