در حال بارگزاری....
دانلود

استقلال ملت! کارهای دولت! و گناه بزرگ!! حتما ببینید!

و گناه بزرگ فتنه گران قابل چشم پوشی نیست!!! و در زمینه بی اطلاعی های دولت! در دیدار اشتون برای بار دوم و کارهای عجیب دولت راستگویان ... مرز بندی ها مشخص نیست چرا؟! استقلال ملت خدشه دار شده است! استقلال به معنای مرز بندیست! استقلال یعنی دخالت نکردن! خارجی ها در امور داخلی!! چگونه! اینطور! مفتضحانه!