در حال بارگزاری....
دانلود

مستند ظهور قسمت(11)

قسمت11...
این قسمت:بنیان دجال!18+
در این قسمت،میبینیم که شیطان پرستان از ستاره ها و معروفان استفاده می کنند تا طرفداران آنان نیز شیطان پرست شوند.در اینجا دو نمونه از این آیدل هارا می بینید...