در حال بارگزاری....
دانلود

جشن بادبادک ها فرودگاه بین المللی قم

جشن بادبادک ها که در سال گذشته در فرودگاه بین المللی قم
بر روی سطوح پروازی در حال ساخت فرودگاه اجرا شد و با حضور

پر شور مردم مورد استقبال قرار گرفت