در حال بارگزاری....

««« عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت »»»

ناراحتید ؟ غمگینید ؟ احساس نا امیدی می کنید ؟ من فقط با شما به اندازه ی یک دعا فاصله دارم ، با من حرف بزنید ....««« خدا »»»