در حال بارگزاری....
دانلود

سیل اشک وخونها جاری است ،مردخوبان دیده بگشا

این اشک وخونها ادامه نخواهد داشت به زودی پرچم صلح به وسلیه مردی برافراشته خواهد شد که مکه شروع قیام او خواهد وسرانجام نبردنهایی کفر وایمان بیت المقدس را آزاد خواهد کرد.آن روز نوید حکومت صالحان لبخند را به لبهای کودکان رنج دیده وگریان خواهد آورد...آن روز نزدیک است برادر...