در حال بارگزاری....
دانلود

طنز گزارش وحید لره

گزارش طنز وحید لره به جهت علت یابی بی حاصلی در قالب طنز در جوینان میپردازد.
گزارش کننده : محمد(میلاد) میرزایی جوینانی
بازیگران به ترتیب :
محمد نوروزی
امید قیومی
وحید رفیعی زاده