در حال بارگزاری....
دانلود

نجات جان بچه کوسه از شکم کوسه مرده توسط مردم

کوسه ایی که در ساحل به گل نشسته و مرده بود توسط خانواده ایی که در ساحل در حال تفریح بودند پیدا شده و متوجه حرکات شکمی کوسه میشوند بعد از سزارین کوسه مادر، بچه کوسه ها از شکم #مادر به دریا انداخته می شوند و از مرگ حتمی نجات پیدا میکنند.


22 تیر 96