در حال بارگزاری....
دانلود

رالی با رولز رویس

رولز رویس فانتوم تنها یك سالن لوكس موتوردار چهارچرخ نیست بلكه می توان آن را یك اتومبیل رالی نیز نامید.
اتومبیل لوكس و اشرافی رولزرویس فانتوم قادر است مانند یك اتومبیل رقابت های اتومبیلرانی رالی از كوره راه های گل آلود و پر دست انداز عبور كند.
به رغم وزن سنگین رولزرویس فانتوم می توان آن را یك اتومبیل رالی نیز نامید.