در حال بارگزاری....
دانلود

فعالیت تجاری اقتصادی قاچاقچی مواد مخدر مرخصی از زندان

فعالیت تجاری اقتصادی قاچاقچی مواد مخدر مرخصی از زندان سردار مویدی رئیس پلیس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد این سردسته باند بزرگ قاچاق مواد مخدر با وجود آنکه محکوم به حبس ابد بود بعدآزادی از زندان با 115کیلوگرم هروئین دوباره دستگیر شدبه دلایل نامعلوم با قراردادن وسیقه آزاد و از همان روز اول آزادی فعالیت خود را ادامه داده اداره زندانها دادستانی چه روابطی داشته پول