در حال بارگزاری....
دانلود

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری

آنان که محیط فضل و آداب شدند.در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون گقتند فسانه ای و در خواب شدند.