در حال بارگزاری....
دانلود

خداحافظه تو(امین رستمی)

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست .

بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام برسانی