در حال بارگزاری....
دانلود

Sahra Elahi حامد عسکری

داغ داریم نه داغی که بر آن اخم کنیم
مرگ مان باد اگرشکو ه ایی اززخم کنیم
چند قرن است که زخمی متوالی دارند
از کویرآمده ها بغض سفالی دارند
بنویسید گلوهای شما راه بهشت
بنویسید مرا شهر مرا خشت به خشت
بنویسید زنی مــــُرد که زنبیل نداشت
پسری زیر زمین بود و پدر بیل نداشت
بنویسید که با عطر وضو آوردند
نعش دلدار مرا لای پتو آوردند


مطالب پیشنهادی