در حال بارگزاری....
دانلود

بروس لی مبارزه بدون مبارزه

مدال بروس لی
- موفقیت یعنی بدون استفاده از راه به عنوان راه، داشتن هیچ محدودیتی به عنوان محدودیت

Using No Way As Way, Having No Limitation As Limitation
_____________________________________________
آموزش جیت کان دو و نانچیکو بصورت خصوصی زیر نظر استاد متین نیرومند 09195535236